ORGANISATION

BEHANDLINGSTILTAG

I den socialpædagogisk behandling på Storskoven er der en vifte af behandlingstiltag som bruges i det pædagogiske arbejde. Vores behandlingstiltag er en naturlig del af hverdagen på Storskoven, hvor kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik danner rammerne for kvalificeret støtte og vedholdende indsats med individuelt tilrettelagte udviklingsplaner. Et andet væsentligt træk ved dagligdagen på Storskoven er glæden og humoren i de daglige relationer. Glæden, humoren og den gode energi er med til, at den unge ser episoder og handlinger fra en anden og positiv vinkel og ikke føler sig udstillet i samme grad. Med udgangspunkt i den enkelte unge, arbejder vi med individuelle udviklingsplaner som en del af den socialpædagogiske behandling. De konkrete metoder er; relations- og motivationsarbejde, individuelle udviklingsplaner, ART, PAS, Livshistorie og psykologbehandling/terapi, sundhedslære, motion, skolegang og praktikforløb.


Relations- og motivationsarbejde

"En-til-en" relationen er meget vigtig, og hver ung har derfor sin egen kontaktperson, der følger den unge i den socialpædagogisk behandling. Det er vigtigt at have tid til at være sammen med den unge. Relationen skaber en ramme for at udvikle sociale kompetencer. Arbejdet i relationen går ud på at indføre den unge i livet med sig selv, sammen med andre og i samfundet. Den voksne/pædagogen støtter blandt andet den unge ved at kompensere for den unges psykiske, sociale og kognitive underskud ved at give den unge adgang til de brikker, der er nødvendige for at forstå, hvad der sker med, i og omkring personen selv. Formålet er at støtte den unge i at udvikle sig.


Individuel udviklingsplan

Vi betragter udviklingsplanen som et koordineringsredskab, et kvalitetsdokument og en samarbejdsaftale, der tydeliggør indsatsen for den unge og klarlægger den unges væsentligste mål og hvordan de skal gennemføres og evalueres.

Udviklingsplanen skal udarbejdes i samarbejde mellem den unge, Storskoven og kommunen og er dermed også med til at skabe et samarbejde mellem den unge, familien/netværket, Storskoven og kommunen. Udviklingsplanen skal følge den unge hele vejen, så der er klarhed over indgåede aftaler og planer og den skal sikre et overblik over indsatsområder i forhold til alle involverede.

Det overordnede formål med en udviklingsplan er

• at skabe udvikling for den unge
• at fastlægge perspektivet for indsatsen
• sikre en sammenhæng i indsatsen
• synliggøre grundlaget for alle involverede


ART

Storskoven benytter ART. ART har sit udgangspunkt i psykologiske teorier om læring, hvor aggressiv adfærd ses som en tillært adfærd. ART kobles i dette udgangspunkt med indsigter fra blandt andet social læringsteori og kognitiv adfærdsanalyse.

ART retter sig mod børn og unge der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. Det kan være unge med svage sociale færdigheder, mangler selvbeherskelse og unge der mangler evnen til at ræsonnere moralsk og empatisk.

Et forløb med ART på opholdsstedet strækker sig over ca. 30 timer fordelt på 10 uger. Forløbene foregår i grupper og ledes af en eller to ART trænere. I løbet af de ti uger får den unge trænet og udviklet sociale færdigheder, selvbeherskelse og evne til ræsonnement. Der er altså tre ben i ART forløbet:

• Den adfærdsmæssige del - Sociale færdigheder
• Den affektive del - Selvbeherskelse
• Den kognitive del - Moralsk ræsonnement


PAS

PAS er en forkortelse af Pædagogisk Analyse System og er et neuropædagogisk redskab til udredning af de unges måder at løse opgaver på.

Storskoven bruger PAS at finde potentialer og forudsætninger for læring, altså at identificere, hvad den unge kan eller kan med hjælp. På Storskoven har alle medarbejdere gennemgået grundkurset i PAS.

Når der flytter en ny ung ind på Storskoven bliver den unge PAS vurderet. PAS vurderingen gennemføres snarest efter indflytningen, så vi så tidligt som muligt har et grundlag at arbejde med den social pædagogiske behandling og dermed udarbejde hensigtsmæssige udviklingsplaner.

Når den unge har boet på Storskoven i et halvt til et helt år, gennemføres PAS vurderingen igen. Ved genvurderingen kan vi resultatdokumentere og revidere udviklingsplanerne. På denne måde kan vi løbende evaluere den unges udvikling og dokumentere udviklingen for den unge, forældrene og sagsbehandlere i kommunerne.


Livshistorien

Det seneste behandlingstiltag på Storskoven.

Livshistorien er et socialpædagogisk redskab som indgår i behandlingen med den unge for at den unge kan:

• Skabe et meningsfuldt og sammenhængende billede af én selv i verden.
• Se på de kropslige og følelsesmæssige erfaringer, som er lagret hos den enkelte person
• Forstå fortællingen om sig selv
• Får en mulighed for at kæde fortid, nutid og fremtid sammen
• Får en mulighed for at sætte fokus på relationer af betydning og styrke netværk

Den unge vil fra opstart til endt forløb have samtaler med sin kontaktpædagog, hvor der arbejdes med livshistorien ud fra den narrative tilgang.

Den unge fortæller om, skriver om, tager ud og besøger, fotograferer, tegner, strukturerer og danner overblik over sin egen fortid, og ender med at have en mappe med sit eget liv i ord og billeder. En proces som er med til at skabe sammenhæng i den unges liv, og hvorudfra der skabes refleksioner over den unges egen selvopfattelse.


Psykologbehandling/terapi

Som en del af socialpædagogiske behandling, støtter Storskoven den unge, når det er nødvendigt, i psykologbehandling og/eller psykoterapi.

Storskoven samarbejder med PPR og andre certificerede private psykologer i dette arbejde.

Psykologbehandlingen og/eller psykoterapien er del af opholdsbetalingen.


Kost

Vilkårene for en positiv udvikling fordrer også, at de grundlæggende betingelser for at kunne udvikle sig positivt bliver prioriteret. Det betyder, at kroppen skal ernæres således, at der bliver overskud til udvikling. Storskoven lægger vægt på sund kost, hvilket for os indebærer hjemmelavet mad lavet på sunde og gerne økologiske råvarer og begrænsning af sukker. Vi har en professionel køkkenuddannet medarbejder ansat i køkkenet til at lave varierede madplaner, hvor de unge inddrages så meget som muligt. Køkkenet bruges både som sparringspartner for den unge og som et samlingssted, hvor der altid er mulighed for en uforpligtende snak, men også som et forum for læring.


Motion

Personlig udvikling kræver psykisk overskud og endnu en grundlæggende faktor for at skabe mulighed for udvikling er motion. På Storskoven har vi en daglig gåtur, der kan varieres efter behov. Den daglige gåtur er indlagt som en del af en daglig morgenpligt.


Skole

På Storskoven er strukturen i skolen meget anderledes end på en almindelig skole. På vores skole handler det først og fremmest om at føle sig tryg. Der gøres meget ud af, at den unge ikke føler ubehag ved at komme i skolen, da det ofte er tilfældet for de unge vi har. Der arbejdes på at de unge igen får tilliden til sig selv og lærerne og genfinder værdigheden til at lære.


Praktikforløb

I den socialpædagogiske behandling indgår en væsentlig del af behandlingen også udenfor Storskovens trygge rammer. Praktikforløbene giver de unge muligheden for at skabe relationer udenfor Storskoven og mulighed for at bruge eller afprøve nogle af de personlige færdigheder, der udvikles på Storskoven.