ORGANISATION

SOCIALPÆDAGOGISK BEHANDLING

Socialpædagogikken på Storskoven er karakteriseret ved, at opdragelse og uddannelse dels forstås som samfundsmæssigt betinget, dels har et socialt forberedende sigte, der konkretiserer den enkeltes samfundstilhørsforhold og sociale ansvar. Relation, omsorg, nærvær og selvhjælp til de unge er derfor en del af den socialpædagogiske behandling.

På Storskoven kombinerer vi den individuelle socialpædagogiske tilgang med tydelige og trygge rammer. Dette sker gennem social tilpasning, struktureret hverdag, aktiv skolegang, beskæftigelse og netværksinddragelse. Der tages udgangspunkt i den unges udtrykte behov, ønsker og potentialer, altså der hvor der er størst mulighed for succes og positiv udvikling. Her er det vigtigt, at der i inddragelsen af den unges ønsker og behov tages udgangspunkt i relevante og realistiske ønsker.

Storskovens pædagogiske behandling og indsats er derfor bygget op om en forudsigelig og skemalagt hverdag. Strukturen på Storskoven er bl.a. synliggjort på en tavle i entréen. På denne tavle står der, hvilke aktiviteter, der er den pågældende uge, hvilke pædagoger der er på vagt, hvem der skal hvad og hvornår.

I strukturen er fastlagt en almindelig døgnrytme med sengetider, stå-op-tider, spisetider, faste pligter som rengøring, skolegang/beskæftigelse og organisering af fritiden/beskæftigelse. Strukturen er med til at skabe sammenhæng og helhed i den unges hverdag og forløb, men strukturen med dens regler og rammer må aldrig udgøre en hindring for den unges optimale udvikling.

Den socialpædagogiske behandling er bistand til at yde hjælp til selvhjælp, således at den unge kan leve et liv på sine egne betingelser. Jo mere selvhjulpen den unge kan blive, desto bedre mulighed for at leve et aktivt og selvstændigt liv. Målet er, at den unge kan forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Der er i arbejdet fokus på at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder.

Den socialpædagogiske behandling sigter mod den enkelte unges individuelle personlighedsudvikling og trivsel, samt at der lægges vægt på arbejdet med at fungere i dennes omgivelser, herunder med familie, skole og arbejdsplads.

Når en ung indskrives på Storskoven, kommer vedkommende ofte fra kaotiske forhold, hvor svigt og uforudsigelighed har været en del af dagligdagen. Disse unge har ofte en meget ringe tillid til omverdenen og til de voksne, der skal tage ansvaret for dem. De har været vant til selv at skulle tage et "voksen" ansvar. Det har givet dem en skæv udvikling, socialt og følelsesmæssigt. I den socialpædagogiske behandling bruger vi strukturen som et redskab til at stille relevante og alderssvarende krav til den enkelte unge om almindelige normer (opdragelse) og til at give dem en normal døgnrytme.

Det er Storskovens erfaring, at arbejdet med struktur skaber tydelige rammer for de unge, indenfor hvilke det pædagogiske behandlingsarbejde kan foregå. Det giver de unge ro, når de oplever, at de ved, hvad de skal, og hvornår. Denne ro giver de voksne på Storskoven mulighed for at støtte de unge i en mere hensigtsmæssig udvikling.