STU

UNDERVISNING OG INDHOLD

Obligatoriske fag i Storskovens skoles STU er fag eller forløb, hvor der tages udgangspunkt i den personlige og sociale udvikling. Disse fag/forløb vi være obligatorisk gennem hele STU forløbet.

ART
ART (aggression replacement training) vil være et obligatorisk forløb, som de unge skal deltage i. I ART forløbet arbejdes der med kognitive adfærdsterapeutiske principper samt social læringsteori. Forløbet indebærer en indføring i kombinationen; social færdighedstræning, træning af kontrol af vrede og træning i moralsk ræsonnement.

Vejledning og sparring
Vejledning og sparring vil være et obligatorisk forløb som den unge skal deltage i hver uge. På dette forløb vil der være en kognitiv tilgang, som skal udfordre den unge på, hvordan hverdagen opfattes og opgaver udføres.

Motion
Hver dag begynder med en gå- eller løbetur, eller anden form for bevægelse, og i skemaet er indlagt en ugentlig idrætsdag. Desuden inddrager vi mange andre aktiviteter som fx cykelture, kajakroning, rulleskøjteløb og meget mere, der kan have relevans for målgruppen. Vi ønsker at opbygge en fortrolighed med aktiviteten, således at den unge kan tage af sted på egen hånd eller sammen med en kammerat - også efter undervisningstiden.

I løbet af de to første år gennemføres følgende obligatoriske kurser: 

 • Førstehjælp
 • Seksualvejledning
 • Bo-træning og økonomi
 • Krop, ernæring og personlig livsstil 


Andre fag
De resterende fag på STU forløbet tilrettelægges efter den unges behov og potentiale og er ikke nødvendigvis obligatoriske gennem hele forløbet.

Undervisningen i nedenstående fag tager udgangspunkt i elevens interesser, behov og niveau og er, så vidt muligt, knyttet til hverdagspraksis. Hvis eleven har ønske om at afslutte en FSA er der mulighed for det. En del af undervisningen er computerbaseret, idet vi samtidig styrker og udvikler elevens it- kompetencer.

Dansk: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Der arbejdes med læseforståelse, brevskrivning, afkodning, genreforståelse mm., lytte og tage del i debat og samtale. Der er mulighed for særligt støttende forløb i forhold til dysleksi og andre særlige behov.

Matematik: Undervisningen tager afsæt i elevens faglige standpunkt og vil som udgangspunkt være individuelt tilrettelagt. Hovedvægten lægges på tilegnelse af de fire regnearter. Desuden kan eleven opnå at blive fortrolig med netbank og håndtering af personlig økonomi herunder budgetlægning, betaling af regninger, betalingsservice og andre praktiske økonomiske forhold.

Engelsk: De unge har mulighed for at lære engelsk gennem samtale, sproglege, film, internet m.m. Undervisningen foregår ud fra den enkelte deltagers niveau.

Samfundsfag: De unge får et grundlæggende kendskab til det danske samfund, og det danske samfund i vores globale verden. Vægten lægges på demokratiforståelse, rettigheder, pligter og muligheder. De unge skal opnå indsigt i, hvad de forskellige offentlige instanser varetager, og hvordan de gør brug af dem.

Bo-undervisning: Vores køkken indgår som en fast del af undervisningen og dagligdagen på STU'en. Vi planlægger frokost, afprøver opskrifter og udarbejder personlige kogebøger. Køkkenet indgår som en naturlig del af bo-undervisningen, og omfatter også oprydning, rengøring, tøjvask og hygiejne, samt ernæringslære.

Fritidsliv: Gennem fritidslivet kan de unge opbygge venskaber og netværk, der kan give glæde, mening og indhold gennem hele voksenlivet. Den unge vil få kendskab til mulighederne i foreningslivet samt i det frivillige arbejde. Desuden præsenteres den unge for en bred vifte af muligheder indenfor hobbies og idræt.


Temaundervisning
I løbet af året planlægger vi forskellige temadage. Emnerne kan være:

 • Kost, sundhed og motion
 • Ture i Danmark med vægt på geografi og historie.
 • Venskaber, kærlighed og følelser
 • Borgerskab og demokrati
 • Natur og miljø
 • Studierejser
 • Traditioner
 • Identitet og familie.


Vi planlægger, så vidt muligt temaerne i samarbejde med den unge, således at indhold og niveau kan imødekomme den unges interesse.


Praktikforløb
I løbet af uddannelsen skal den unge i praktik. Det kan være på en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitution. Praktik-periodernes længde afklares med praktiksted og den unge. I praktikken følges den unge af sin mentor/kontaktperson så længe det skønnes nødvendigt for den unge og for virksomheden.


Kurser
I forbindelse med den unges uddannelsesplan kan der være relevante kurser at tilbyde den unge. Det kan være:

 • Hygiejnebevis
 • Truckcertificat
 • Kørekort
 • Svejsekursus
 • Sikkerhedskursus 

Særlige tiltag
I STU-forløbet tilbydes i særlige tilfælde også:

- Læringsstilsanalyse
- Støttende terapeutiske samtaler
- Støtte til misbrugsbehandling