YDELSESBESKRIVELSE

METODE OG PÆDAGOGIK

På Storskoven kombinerer vi den individuelle socialpædagogiske tilgang med faste, tydelige, trygge rammer og regelsæt. Dette sker gennem social tilpasning, struktureret hverdag, aktiv skolegang, beskæftigelse og forældreinddragelse. Der tages udgangspunkt i den unges udtrykte behov, ønsker og potentialer; altså der, hvor der er størst mulighed for succes og positiv udvikling. Her er det vigtigt, at der i inddragelsen af den unges ønsker og behov tages udgangspunkt i nærmeste udviklingszone samt i relevante og realistiske ønsker.

Vi betoner relationen i det pædagogiske arbejde og lægger vægt på, at relationen er positiv og nær, men ikke privat. "En-til-en"-relationen er meget vigtig, og hver ung har derfor sin egen kontaktperson, der følger den unge i udviklingsarbejdet. Det er vigtigt at have tid til at være sammen med den unge. Relationen skaber en ramme for at udvikle sociale kompetencer. Arbejdet i relationen går ud på at indføre den unge i livet med sig selv, sammen med andre og som en del af samfundet.

Vi søger en ligefrem tone, der skaber tryghed og ansvarlighed. Vi skaber og bruger mulighederne i dagligdagens samvær og samtaler, for at lære den unge at forstå og agere i samfundet. Vi introducerer livets mange sider og muligheder, og lærer den unge at undre sig og forske i verdens mangfoldighed. Vi ønsker at give den unge adgang til tvivlens nådegave. 


Et væsentligt træk ved pædagogikken er de voksnes respekt for den unge, både som individ og som medlem af fællesskabet. Omsorgen i pædagogikken rettes mod præcis denne dobbelthed. Det sker blandt andet ved, at den voksne bruger sig selv, sætter sig selv i spil og har sig selv med i relationen. 
Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik danner rammerne for kvalificeret støtte og vedholdende indsats, med individuelt tilrettelagte udviklingsplaner.

Når en ung indskrives på Storskoven, kommer vedkommende ofte fra kaotiske forhold, hvor svigt og uforudsigelighed har været en del af dagligdagen. Disse unge har ofte en meget ringe tillid til omverdenen og til de voksne, der skal tage ansvaret for dem. De har været vant til selv at skulle tage et "voksen"- ansvar. Det har givet dem en skæv udvikling - socialt og følelsesmæssigt. Her bruger vi strukturen som et redskab til at stille relevante og alderssvarende krav til den enkelte unge om almindelige normer (opdragelse) og til at give dem en normal døgnrytme.

Det er Storskovens erfaring, at arbejdet med struktur skaber tydelige rammer for de unge, indenfor hvilke det pædagogiske behandlingsarbejde kan foregå. Det giver de unge ro, når de oplever, at de ved, hvad de skal, og hvornår. Denne ro giver de voksne på Storskoven mulighed for at støtte de unge i en mere hensigtsmæssig udvikling. Storskovens pædagogiske indsats og arbejde er derfor bygget op om en forudsigelig og skemalagt hverdag. Strukturen på Storskoven er bl.a. synliggjort på en tavle i entréen. På denne tavle står der, hvilke aktiviteter, der er, den pågældende uge, hvilke voksne der er på vagt, hvem der skal hvad og hvornår.

I strukturen er fastlagt en almindelig døgnrytme med sengetider, stå-op-tider, spisetider, faste pligter som rengøring, madlavning, skolegang/beskæftigelse og organisering af fritiden/beskæftigelse. Strukturen er med til at skabe sammenhæng og helhed i den unges hverdag og forløb. Strukturen med dens regler og rammer må dog aldrig udgøre en hindring for den unges optimale udvikling.

I metoden tages desuden afsæt i PAS (Pædagogisk Analyse System), der, via testning, afdækker den unges færdigheder, ressourcer og problemstillinger, samt den unges opfattelse af verden. Den unge får foretaget en PAS-vurdering senest en måned efter ankomst. PAS-testen indgår også som en vigtig del i udviklingsplanen og er et væsentlig redskab i Storskovens arbejde med de unge.