YDELSESBESKRIVELSE

KERNEN I VORES PÆDAGOGISKE ARBEJDE - RELATIONEN

Den Selvejende Institution Storskoven ønsker at skabe et alternativ til det, de unge kommer fra. I den daglige praksis sikres dette ved, at de unge oplever omsorg og struktur i hverdagen. På Storskoven betoner vi relationen i det pædagogiske arbejde.

Relationsarbejdet bygger på Sterns teori om udvikling af relationskompetence, hvor unges udvikling ses som en proces, hvor mennesket gennem gensidige bekræftende relationer, bliver sig selv. Selvoplevelsen afhænger af andres nærvær og handlinger. Dette betyder, at den unge, i sin udvikling, skal trækkes fremad af pædagogerne, som med udgangspunkt i et samspil i nuet, giver retning til den unges videre udvikling. I relationen er det pædagogerne som har ansvaret, og hvis de unge skal mærke, at vi vil det her, skal relationen bæres af engagement, tillid og respekt.

"En-til-en" relationen er meget vigtig, og hver ung har derfor sin egen kontaktperson, der følger den unge i udviklingsarbejdet. Det er vigtigt at have tid til at være sammen med den unge. Relationen skaber en ramme for at udvikle sociale kompetencer. Arbejdet i relationen går ud på at indføre den unge i livet med sig selv, sammen med andre og i samfundet. Den voksne/pædagogen støtter blandt andet den unge ved at kompensere for den unges psykiske, sociale og kognitive underskud ved at give den unge adgang til de brikker, der er nødvendige for at forstå, hvad der sker med, i og omkring personen selv. Formålet er at støtte den unge i at udvikle sig i den unges nærmeste udviklingszone (Vygotskij).

Dette indebærer, at vi på Storskoven nok har fælles regler, men at der også arbejdes med individuelle regelsæt for de unge. Regler kan indimellem brydes/ændres, hvis dette ses som formålstjenligt for den unge. Det er vigtigt for Storskovens personale, at der ses på muligheder hos den unge - ikke hindringer. Et væsentligt træk ved pædagogikken er de voksnes respekt for den unge, både som individ og som medlem af fællesskabet. Omsorgen i pædagogikken rettes mod præcis den dobbelthed. Det sker blandt andet ved, at den voksne bruger sig selv, sætter sig selv i spil og har sig selv med i relationen.

Vi mener på Storskoven, at det er vigtigt at de unge oplever rummelighed i hverdagen. De voksne sætter rammer for samværet mellem sig selv og den unge, for at den unge kan udvikle sig videre der fra. Det er de voksnes væremåde og deres troværdighed, den unge kan bruge til noget. De voksne er rollemodeller, som sikrer tryghed i relationen til den unge. Denne pædagogiske holdning bliver brugt i hverdagens mange små episoder, ved at den voksne eksempelvis kompenserer for den unges manglende fornemmelse i det sociale rum og taler med den unge om hans adfærd og forklarer, hvordan adfærden virker og opfattes. Det er én af mange måder, hvorpå der arbejdes med personlige grænser. Denne forståelse og respekt for forskelligheden og for hinanden vægtes meget højt på Storskoven.

Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik danner rammerne for kvalificeret støtte og vedholdende indsats med individuelt tilrettelagte handleplaner.

Et andet væsentligt træk ved dagligdagen på Storskoven er glæden og humoren i de daglige relationer. Glæden, humoren og den gode energi, er med til at den unge ser episoder og handlinger fra en anden og positiv vinkel og ikke føler sig udstillet i samme grad.