SKOLEN

SPECIALUNDERVISNING

De fleste unge som benytter Storskovens interne skole er specialundervisningselever, som i høj grad har brug for én-til-én støtte. Undervisningen indrettes derfor i videst muligt omfang som individuelle læringsmiljøer - afhængig af elevernes problemstilling.

Der er i den daglige undervisningen tilknyttet en skoleleder (lærer) en skolelærer og en undervisningsassistent (uddannet pædagogisk personale). Det store antal undervisere samt skemalægning gør Storskovens interne skole i stand til næsten at imødekomme én-til-én undervisning.

Hverdagen på skolen er struktureret og forudsigelig, og for underviserne er det en vigtig opgave at skabe tætte og trygge relationer til eleverne, som basis for motivation til undervisning.

Undervisningen foretages på fælleshold, små hold eller individuelt, med udgangspunkt i den enkeltes elevplan. Undervisningen veksler mellem emneorienterede tværfaglige forløb, projektarbejder etc. IT indgår som en naturlig del af undervisningen og eleverne har adgang til computere.

I de forskellige fag kan eleverne, hvis dette skønnes fagligt eller pædagogisk formålstjenligt, arbejde sammen, såfremt det passer sammen med faglige niveau og kompetencer i øvrigt. En høj grad af undervisningsdifferentiering tilgodeser den enkelte elevs kompetencer og potentialer.

Skolens medarbejdere forsøger at skabe relationer til eleven, gennem fortælling af elevens egen livshistorie. Altså en narrativ tilgang som tager udgangspunkt i elevens nuværende personlige ståsted - eleven skal føle sig set, hørt og forstået. Gennem anerkendelse af de færdigheder, eleven allerede har opnået, finder vi sammen med eleven ud af, hvor der skal sættes ind, for at opnå de mål, der i samarbejde er opstillet.

For at give eleverne positive erfaringer med at lære at gå i skole, undervises også i praktiske/håndværksmæssige fag. Dette sker i overensstemmelse med de pædagogiske overvejelser på baggrund af PAS-test. Målene er enkle og overskuelige, således at vi sikrer størst mulighed for succes for eleven. Storskoven forsøger at give eleverne mulighed for at reflektere og selv komme med forslag til en positiv udvikling.